Regulamin

I.    OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY NOOM meble, w tym z części społecznościowej

1. Strona internetowa dostępna pod adresem www.noom.com.pl prowadzona jest przez spółkę NOOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na ul.Cisowej 6/2, 61-475 w Poznaniu ; wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000521381, NIP: 7831716147 , REGON: 302803461

2. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów towarów w Sklepie Internetowym NOOM meble, tj. przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz zasady uczestnictwa i korzystania z części społecznościowej Strony NOOM meble prowadzonych przez NOOM sp. z o.o. pod adresem www.noom.com.pl

3. Na potrzeby niniejszego Regulaminu wprowadza się następujące definicje:

a) Strona NOOM meble – strona internetowa zarejestrowana pod adresem: www.noom.com.pl, która jest prowadzona przez NOOM sp. z o.o., składająca się z części społecznościowej oraz Sklepu Internetowego Noom meble,
b) Sklep Internetowy NOOM meble (także „Sklep”) – sklep internetowy dostępny na Stronie www.noom.com.pl,
c) Użytkownik – to osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zarejestrowana w części społecznościowej Strony NOOM meble,
d) Rejestracja – założenie przez Użytkownika indywidualnego konta na Stronie Meble Vox. Użytkownicy dokonują Rejestracji na Stronie NOOM meble poprzez podanie adresu e-mail, hasła, oraz nazwy Użytkownika (Nick),
e) Nick– nazwa Użytkownika służąca do identyfikacji Użytkownika w obrębie Strony NOOM meble,
f) Moje konto– narzędzie administracyjne udostępniane na Stronie NOOM meble, za pomocą którego Użytkownik/Klient może m.in.:
– kontrolować i zarządzać parametrami oraz zakresem usług/aplikacji, z których Użytkownik korzysta poprzez Stronę NOOM meble,
– aktualizować, usuwać swoje dane udostępnione na Stronie NOOM meble,
– wyrażać lub cofać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych,
g) Moderator – NOOM meble lub inny podmiot wyraźnie wskazany przez NOOM meble, który ma wgląd w komentarze i opinie na Stronie NOOM meble i dokonuje ich moderacji,
g) Klient– podmiot dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym NOOM meble, który jest osobą fizyczną posiadającą zdolność do czynności prawnych albo osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;
i) Kodeks cywilny– ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. z dnia 17 grudnia 2013 r. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.);
j )Konsument– Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
k)Sprzedający – NOOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą na ul.Cisowej 6/2, 61-475 w Poznaniu ; wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000521381, NIP: 7831716147 , REGON: 302803461
l) Ustawa – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.),

4. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.). Ww. zgoda może zostać wyrażona przez Użytkownika w trakcie dokonywania Rejestracji jak i w każdym czasie po dokonaniu Rejestracji. Ww. zgoda udzielona przez Użytkownika może być w każdym czasie przez niego cofnięta. Powyższe regulacje mają odpowiednie zastosowanie do Klienta. Klient ma możliwość wyrażenia ww. zgody także podczas dokonywania zakupu w Sklepie Internetowym NOOM meble.

5. Zabrania się Użytkownikom korzystania ze Strony NOOM meble w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem i niniejszym Regulaminem, tzn. w szczególności zabronione jest:

a) umieszczanie w jakiejkolwiek formie (tj. np. w formie komentarzy, opinii, zdjęć) treści:
– o charakterze erotycznym lub pornograficznym,
– epatujących choćby częściową nagością lub sugestywnych, odnoszących się w sposób dorozumiany do ww. treści,
– naruszających zarówno polskie, jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne,
– obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną, itp.),
– naruszających prawa lub dobra osobiste, w szczególności godność, innych osób;
b) rozsyłanie spamu/niezamówionej informacji handlowej;
c) uprawianie, przy wykorzystaniu Strony NOOM meble, działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, handlowej, zarobkowej, za wyjątkiem indywidualnych uzgodnień z NOOM meble, w ramach których postanowiono inaczej;
d) wielokrotne wysłanie do innych Użytkowników tej samej wiadomości lub wielu różnych wiadomości w bardzo krótkich odstępach czasu (flooding);
e) posiadanie przez tego samego Użytkownika więcej niż jednego konta, a także posiadanie kont fikcyjnych;
f) udostępnianie osobom trzecim danych umożliwiających dostęp do konta Użytkownika;
g) podejmowanie działań w celu nawiązania kontaktu z małoletnim poniżej lat 15 w kontekstach seksualnych;
h) używanie słów powszechnie uznawanych za obraźliwe lub wulgarne; treści zawierające ww. słownictwo będą niezwłocznie usuwane,
i) działanie mogące utrudniać lub destabilizować funkcjonowanie Strony NOOM meble lub mogące narazić NOOM meble lub podmioty z nim powiązane, na nieuzasadnioną utratę renomy lub dobrego imienia.

6. W przypadku powzięcia przez NOOM meble informacji o jakichkolwiek naruszeniach Regulaminu, w tym naruszeniach wymienionych w ust. 11 powyżej, konta Użytkownika dokonującego ww. naruszeń mogą zostać przez Moderatora natychmiast zawieszone lub usunięte.

7. NOOM meble nie ponosi odpowiedzialności:

a) za treść wiadomości przesyłanych między Użytkownikami,
b) za niezgodne z Regulaminem działania Użytkownika/Klienta oraz szkody spowodowane niezgodnym z Regulaminem korzystaniem przez Użytkownika/Klienta ze Strony NOOM meble,
c) za szkody powstałe na skutek korzystania przez Użytkownika ze sprzętu komputerowego i oprogramowania niespełniających wymagań określonych w pkt.14 poniżej, w szczególności za przejęcia loginu Użytkownika i hasła do jego konta przez osoby trzecie, będące wynikiem braku wynikiem braku skutecznej ochrony antywirusowej urządzeń Użytkownika; jednocześnie NOOM  meble oświadczają, że dokładają i zobowiązują się dołożyć starań niezbędnych do właściwego i bezpiecznego korzystania ze Strony NOOM meble.

8. Korzystanie ze Strony NOOM meble, w tym ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
* dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu. * funkcjonowanie jednej z poniższych przeglądarek internetowych: – Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies, – Mozilla Firefox w wersji 16.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies, – Opera w wersji 13 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies, – Safari w wersji 5.1 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies.

II. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW

1. Sklep Internetowy NOOM meble działający pod adresem www.noom.com.pl jest prowadzony przez NOOM sp. z o.o. i umożliwia zawieranie umów sprzedaży towarów przeznaczonych do sprzedaży przez Sklep za pośrednictwem sieci Internet. Wszelkie pytania i wnioski Klientów prosimy kierować do Działu Obsługi Klienta Sklepu Internetowego pod adres e-mail noom.meble@gmail.com, nr tel. +48 61 830 34 79.

2. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

3. Dostawy towarów zamawianych za pośrednictwem Sklepu NOOM meble są realizowane wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Podana na Stronie NOOM meble wysokość cen poszczególnych produktów, obowiązująca w dniu złożenia przez Klienta zamówienia na te poszczególne produkty, obowiązuje od dnia złożenia przez Klienta zamówienia do dnia jego realizacji.

5. Wszystkie ceny podawane na Stronie NOOM meble są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Ww. ceny nie zawierają kosztów transportu zamówionego towaru na miejsce jego doręczenia wskazane przez Klienta, koszty te Klient pokrywa dodatkowo.

6. Aby dokonać zakupu w Sklepie Internetowym NOOM meble Klient musi dokonać pełnej rejestracji. Podczas rejestracji Klient podaje dane osobowe tj. imię i nazwisko, nazwa użytkownika, adres, nr telefonu, adres e-mail, hasło, a w przypadku zakupu dokonywanego przez Klienta prowadzącego działalność gospodarczą, Klient podaje dane związane z prowadzoną przez niego działalnością tj. firmę i formę prawną, adres, NIP; zapłaty za zamówiony towar można dokonać przelewem tradycyjnym, kartą kredytową lub przelewem elektronicznym za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU.pl.

7. Zamówienia na towary sprzedawane w Sklepie Internetowym NOOM meble składane są przez Klientów poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na Stronie NOOM meble.

8. Po dokonaniu przez Klienta zamówienia  serwer Sklepu Internetowego NOOM meble automatycznie wysyła wiadomość na podany przez Klienta adres e-mail celem uzyskania od Klienta potwierdzenia złożonego przez niego zamówienia. Wiadomość, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, będzie zawierać informację na temat wysokości i kosztów przesyłki.

9. W ciągu 72 godzin od momentu doręczenia przez serwer wiadomości, o której mowa w ust. 9 powyżej, Klient powinien wysłać zwrotną wiadomość z potwierdzeniem złożonego zamówienia. Jeśli potwierdzenie nie zostanie w ciągu 72 godzin odesłane przez Klienta, złożone przez niego zamówienie zostanie automatycznie anulowane.

10. Złożenie w Sklepie Internetowym NOOM meble przez Klienta zamówienia, o którym mowa w ust. 8 powyżej, oraz odesłanie przez Klienta potwierdzenia zamówienia, zgodnie z ust. 9 powyżej, jest równoznaczne z zawarciem przez Klienta umowy sprzedaży z NOOM meble

11. Faktura VAT, wystawiona tytułem zapłaty za zakupione przez Klienta w Sklepie Internetowym NOOM meble towary, zawierać będzie dane, które Klient poda podczas składania zamówienia, i zostanie dołączona do przesyłki zawierającej zakupione przez Klienta towary .

12. Jeżeli zamówienie złożone przez Klienta nie może być zrealizowane w jakiejkolwiek części, ze względu na niedostępność któregokolwiek z zamówionych przez Klienta produktów, Sklep Internetowy NOOM meble niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta i zwróci Klientowi całą sumę pieniężną, jaką otrzymał od Klienta tytułem zapłaty za niedostępny produkt.

13. Możliwe opcje zapłaty i koszty transportu są dostępne do wglądu na stronie url: www.noom.com.pl/koszty_i_zasady_dostawy/są każdorazowo wskazane w informacji dotyczącej poszczególnych towarów.

14. Klient zarejestrowany może dokonywać na Stronie NOOM meble oceny zakupionych mebli oraz wyrażać opinie na temat dokonanych zakupów. NOOM meble będzie publikować ww. opinie na Stronie NOOM meble po ich wcześniejszej moderacji.

III. REKLAMACJE

1. NOOM sp. z o.o.  ma obowiązek dostarczyć rzecz do Klienta bez wad. Przed wysłaniem do Klienta, zamówiony przez niego towar podlega dokładnemu sprawdzeniu pod względem jakościowym i ilościowym.

2. Prosimy zawsze sprawdzić przy listonoszu/kurierze, czy paczka nie ma widocznych zewnętrznych uszkodzeń. Jeżeli paczka nosi ślady zniszczeń prosimy zgłosić przewoźnikowi zastrzeżenia wraz z opisem uszkodzeń.

3. Klient ma prawo złożyć reklamacje w każdy prawnie dopuszczalny sposób, w tym m.in.:

a) za pośrednictwem formularza reklamacji znajdującego się na stronie www.noom.com.pl,
d) pisemnie (list, faks, poczta elektroniczna na adres wskazany w pkt. 4 poniżej).

4. Reklamacje zgłaszane w formie pisemnej należy przesłać na adres: NOOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dział Reklamacji Mebli, ul. Cisowa 6/2, 61-475 Poznań , adres e-mail: noom.meble@com.pl

5. Informacja o uznaniu za zasadną lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana Klientowi na adres korespondencyjny podany w formularzu reklamacyjnym lub inny wskazany przez Klienta w zgłoszeniu reklamacyjnym.

6. Wszelkie wątpliwości związane z reklamacjami można wyjaśniać pod numerem telefonu  61 830 34 79 od poniedziałku do piątku w godz. 9-17 lub pod adresem mailowym noom.meble@gmail.com.

7. NOOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że istnieją możliwości pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, np. przy pomocy miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów lub skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji w drodze mediacji lub za pomocą sądów polubownych, przy udziale m.in. Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowych. Możliwe jest również rozstrzyganie sporu pomiędzy konsumentem i przedsiębiorcą poprzez skorzystanie z serwisu internetowego (platformy ODR) pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Skorzystanie z ww. sposobów rozwiązywania sporów jest dobrowolne.

IV. PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ, tj. za pośrednictwem Sklepu Internetowego NOOM meble.

1. Prawo odstąpienia od umowy, uregulowane w niniejszym punkcie IV Regulaminu, dotyczy i przysługuje wyłącznie Klientom będącym Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

2. Prawo odstąpienia od umowy.
Zgodnie ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.) mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu Internetowego NOOM meble, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, tj. NOOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na ul.Cisowej 6/2, 61-475 w Poznaniu ; wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000521381, NIP: 7831716147 , REGON: 302803461 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi również Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3. Skutki odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu NOOM, zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz pod adres NOOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , Dział Obsługi Klienta, ul. Cisowa 6/2, 61-475 Poznań, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 300 PLN. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.